Az ételintoleranciával élőket is érzékenyen érintette a drágulás

Sokan inkább csak az alapanyagokat vásárolják meg és otthon sütik a pékárut

Az élelmiszerárak drágulása talán még inkább érintette a mentesnek érzékeny fogyasztókat, hiszen ezek az élelmiszerek eleve a drágább árkategóriába es. Világosan látható tendencia, hogy egyre többen választják azt a megoldást, hogy a kész termékek helyett a hozzávalókat vásárolják meg, hogy otthon, olcsóbban készítsék el például a pékárukat.Egyre több vlogger és influenszer oszt meg recepteket és elkészítési módokat a mentes ételeket fogyasztók számára. A laktóz-, glutén- és tojásérzékenyek, valamint a cukorbetegek számára hiánypótló ez a kezdeményezés, hiszen a különböző ételintoleranciával élőknek eleve nagy kiadás a speciális élelmiszerek beszerzése. Az élelmiszerárak drágulása pedig még jobban érintette ezt az egyre szélesedő réteget.

„ Egyé ve működü nk, de ez alatt az időszak alatt nekü nk is há romszor kellettá rat emelnü nk a gyá rtó ká rainak drá gulá sa miatt. Akik bá rmilyené telallergiá val vagy intoleránsá valé lnek, azoknak most mé gmé lyebben kell a zsebü kbe nyú lniuk. Azt figyeltü k meg az elmú lt időszakban avá sá rlá si szoká sokkal kapcsolatban, hogy sokan egyre inká bb az alapanyagokat, legfőké pp a speciá lis liszteket vá sá roljá k megé s aztá n otthon ké szí tik el apé ká rut – tudtuk meg a Mentes Market tulajdonos-ügyvezetőjétől, Török Endrétől.

A tulajdonos azt is elárulta, hogy az alapanyagok mellett a mentes édességek, félkész ételek és a pékáruk is töretlen népszerűségnek örvendenek a vásárlók körében.

„ Sokaknak kevé s az ideje, ezé rt is vá sá rolnak a webshopban, és ezé rt is nagyon közkedveltek akü lönböző mentes fé lké szé s instanté telek. A mentes snackek a nyitá só ta nagyon kelendőek, hiszen azé telintoleranciá valé lők nem tal álnak aká rhol nagy k íná latot az ilyené dessé gekből – tette hozzá a vásárlási szokásokkal kapcsolatban Török Endre.

Sorstársainak szeretett volna elérhető mentesen kínálni

A hazai speciális, legfőképpen gluténmentesem forgalmazó webshopot sokan csak a „gluténánaánként” kínálnak, hiszen az egyik legszélesebb gluténmentes kínálat: a magyar élelmiszerek mellett számos olyan külföldi gyártó termék kapható, ami Magyarországon eddig nem volt elérhető. A webshop egyik tulajdonosa, Rózsa Fanni maga is érintett az ételintoleranciában: gyerekkorától fogva gluténérzékeny. Személyes érintettsége és tapasztalatai vezették aztán oda, hogy egy olyan webshopot hozzon létre, ahol a sorstársai minél szélesebb kínálatban megtalálják a nekik szánt mennyiséget.
„ Édesapá m gluté nmentesé ttermeté spé ksé getü zemelteté s mivelé n magam is gluté né rzé keny vagyok, szerettem volna, ha azé telintoleranciá valé lők könnyebbené s gyorsabban hozzá jutná nak a mentesé lelmiszerekhez. Ná lunk nagyon gyors a szá llí tá s, aká r egy nap alatt, de tervezzü k, hogy hamarosan Budapesten má rné há ny órá n belü l szá llí tsunk. Mindemellett a csomagolá sra is nagy hangsú lyt fektetü nk, hisz avá sá rl ók sz ámá ra kiemelten fontos, hogy a termé kek sé rü lé smentesené rkezzenek meg” – avatott be a webáruház történetébe Rózsa Fanni.

A Mentes Market a glutén-, laktóz-, tojás- és cukormentes, illetve bio és vegán élelmiszerek széles választéka mellett hűségpontokkal és állandó akciókkal is igyekszik kielégíteni vásárlóik igényeit, de a jövőben is számos újítást terveznek.

„ A regisztrá lt vá sá rló k hűsé gpontjai forintbané rtendőeké s levás árolható k, rendszeresen vannak akció ink is, hogy kedvezőbben hozzá jussanak a fogyasztó ka termé keinkhez. Má r nyitottunk egy szűkí tett kí ná lattalü zemelő boltot, de a jövőben tová bbiak nyitá sá t is tervezzü k. A má sik nagy tervü nk a szá llí tá si idő mé g rövidebbé té tele, illetve tová bbi olyanú j termé kek elé rhetővé té tele, eddig mé g nem voltak kapható ak Magyarorszá gon, hiszen egyre szé lesedik azok köre, akiké rintettek valamifé leé telé rzé kenysé gben – tette hozzá Rózsa Fanni.